2019 Events

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

March

April

2016 poigai AzhwAr, piLLai lOkAchAryar, mAmunigaL thiruvavathAra mahOthsavam

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

Oct 29th to Nov 8th

Picture courtesy: Vasudevan varada swamy

2016 brahmOthsavam

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

 March 30th to April 8th

1929891_864793983641874_6340899332750916034_n

Thanks to kEshava bhAshyam swamy and vAsudhEvan swamy for the pictures

2016 Events

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

2015 navarAthri and poigai AzhwAr

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

  • Day 1

12107843_828392130615393_7030783675805027551_n 12122806_828392050615401_5957588049118377123_n

12079090_829715420483064_5674659618753558472_n

Thanks to vAsudhEvan varadha swamy and kEsavabAshyam swamy

2015 Events

SrI:
SrImathE SatakOpAya nama:
SrImathE rAmAnujAya nama:
SrImath varavaramunayE nama:

2014 poigai AzhwAr uthsavam

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImadh varavaramunayE nama:

Oct 22 to 31

1969117_640392476082027_1984199705232148014_n

63391_644275722360369_4440230653879647094_n 10639517_644275785693696_6572579577559765643_n

Thanks to Vasudhevan varadha swamy for the pictures